ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს ,,ნიუ კოქსის’’ მიერ სამინისტროში  წარმოდგენილი იქნა ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი). სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე დადგინდა ხარვეზი, რის საფუძველზეც სამინისტროს მიერ შეწყვეტილი იქნა შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოება.  გაცნობებთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ საქმიანობაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ნიუ კოქსი“ წერილში აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - შპს "თენგო 2000"-ს ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 26 ივლისს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე და აგრეთვე ინფორმცია დაგეგმილი საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე წარმოდგენილ განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი უზუსტობები, რის გამოც სამინისტრომ შპს შპს "თენგო 2000"-ს მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, წარმოდგენილ განცხადებაზე შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ საქმიანობაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდეგ, რაც შპს „თენგო 2000“ აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს დაზუსტებული დოკუმენტაციის წარმოდგენას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქვიშა ბათუმის“ მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს „ქვიშა ბათუმის“ მიერ სამინისტროში განმეორებით წარმოდგენილ იქნა სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი)სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკრინინგის განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი უზუსტობები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „ქვიშა ბათუმის“ მიერ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, განმეორებით წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ საქმიანობაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ქვიშა ბათუმი“ წერილში აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 5 აგვისტოს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ. მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს სამინისტრომ წერილით (N 10392/01) მიმართა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ საკითხების დაზუსტების მიზნით. აღნიშნულთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ხაშურის მუნიციპალიტეტში შპს „მშენებელი 2019“-ს ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება : ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაცია ; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი 2019“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აგარები; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბრაში შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანის“ რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამამუშავებელი (ნაჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რეზინტექნიკური ნაწარმის და პლასტმასის გადამუშავება (ექპლუატაციის პირობების ცვლილება); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან სინთეტიკ ოილ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. გუმბრა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,სატურნი 2006’’-ის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 1 ოქტომბერს შპს ,,სატურნი 2006’’-ის მიერ  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგენილ იქნა განცხადება, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,სატურნი 2006’’-ის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ, რომელიც 2019 წლის 4 ოქტომბერს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17004 ). 2019 წლის 1 ნოებერს შპს ,,სატურნი 2006’’-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა დამატებითი ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge