ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება რედაქციული ხარვეზის გასწორების შესახებ-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯავახავტოგზას“ ასფალტის წარმოების პროექტი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს "ჯავახავტოგზას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, ასფალტის წარმოების პროექტი, რომელიც თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი)2020 წლის 12 ივნისს შპს "ჯავახავტოგზამ" სამინისტროს მომართა წერილობით და აცნობა, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაციაზე თანდართული, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტის რამდენიმე პარაგრაფი შეიცავდა რედაქციულ ხარვეზებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კომპანიამ წარმოადგინა შესწორებული დოკუმენტი.დაგეგმილი საქმიანობის ზდჩ-ის დოკუმენტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, შპს „ატლანტ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის)  მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ატლანტ-ოილი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა N 57; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მირების თაობაზე - შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მეორადი ნედლეულის გადასამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ რესაიქლინგ კო“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ. 5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 1 ივნისს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო- დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის  პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშები განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25672). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 5363/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

სკოპინგის განცხადება - პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. „სუფთა მსოფლიო”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭირნახულის ქუჩა #14 დ;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’-ს 330 კვ ეგხ ,,1,2 გარდაბანი’’-ს (არსებული ერთჯაჭვა 330 კვ ეგხ ,,გარდაბანი’’-ს გაორჯაჭვიანება) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’-ს 330 კვ ეგხ ,,1,2 გარდაბანი’’-ს (არსებული ერთჯაჭვა 330 კვ ეგხ ,,გარდაბანი’’-ს გაორჯაჭვიანება) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გადრაბნისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ფოთში, სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ სამხრეთ-დასავლეთი დამცავი მოლოს რეკონსტრუქცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მოლოს რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ი/მ „ბორისი ძაძამიას“ პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ „ბორისი ძაძამია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N18-22;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისი შპს ,,ვარკეთილის’’ ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ვარკეთილი’’;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ბერიაშვილის ქ. N12; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი).