ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ლაგოდეხში, მდ. ლაგოდეხისხევზე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების სკრინინგის განცხადება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 20 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ლაგოდეხში, მდ. ლაგოდეხისხევზე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ  N 8896/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „GLG-GROUP“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „GLG-GROUP“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, ინტენსიფიკაციის ქუჩადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში, შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო ენტერპრაიზი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, აბასთუმნის გზატკეცილი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33213 ).   

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აგარაში შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აგარა. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - თიხა-თაბაშირის (302 054 ტონა) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის -  თიხა-თაბაშირის (302 054 ტონა) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ალგეთის (იაღლუჯას ზამთრის საძოვრები) მიმდებარე ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის პირველი სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში, შპს „გია-2019“-ს ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გია-2019“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. N72.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკოპინგის განცხადება - სახიფათო ნარჩენების (დარიშხანშემცველი ნარჩენები) საცავის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტი; სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქ. წყალტუბოში წყალარინების სისტემის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. წყალტუბოდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge