ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

#

ნინო თხილავა

გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

დაბადების თარიღი

 

12.03.1962

 

 

განათლება

 

2010 წლიდან
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტის დოქტორანტი

1979-1984 წელი
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, ხმელეთის ჰიდროლოგიის მაგისტრთან გათანაბრებული

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

2018 წლის 15 მარტიდან - დღემდე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

2017 - 2018 წლის 15 მარტამდე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

2009 - 2017 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი

2006-2009 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის უფროსი

2005-2006 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის უფროსი

2004-2005 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამმართველოს ემისიების ინვენტარიზაციისა და აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

2003-2004 წწ
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEnvironment) ტექნოლოგიების, მრეწველობის და ეკონომიკის განყოფილების გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების კონსულტანტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტების საკითხებში, პარიზი, საფრანგეთი

2002-2003 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ემისიების რეგულირებისა და მართვის სამმართველოს უფროსი

1999–2002 წწ 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მთავარი სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

1992–1999 წწ
საქართველოს ბუნების დაცვის საზოგადოების რესპუბლიკური საბჭოს პრეზიდიუმის ეკოლოგიური ინფორმაციის განყოფილების უფროსი

1992 წ
საქართველოს ბუნების დაცვის საზოგადოების აღმასრულებელი მდივანი

1988-1992 წწ
საქართველოს ბუნების დაცვის საზოგადოების ექსპერტ-ეკოლოგისტი

1985-1998 წწ
საქართველოს ბუნების დაცვის საზოგადოების სპეციალისტი


საერთაშორისო გამოცდილება


2015-2016 წწ
გაეროს გარემოსდაცვითი ასამბლეის (UNEA) ვიცე-პრეზიდენტი

2012 - დღემდე
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გარემოსდაცვითი პოლიტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრი

2010 - დღემდე
შავი ზღვის კომისიის თავმჯდომარე

2008 – 2012 წწ
შავი ზღვის კომისიის წევრი

2007-2016 წწ
ქიმიურ ნივთიერებათა საერთაშორისო მართვის ადმისტრატეგიული მიდგომის (SAICM) ეროვნული პასუხისმგებელი პირი

2007-2009 წწ
SAICM-ის სწრაფი დაწყების პროგრამის (GEF) აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

2006 - დღემდე
გლობალურ გარემოსდაცვით ფონდთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი საქართველოში

2006 - დღემდე
ტრანსპორტის, ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის პან-ევროპული პროგრამის (THE PEP) ეროვნული პასუხისმგებელი პირი და ბიუროს წევრი

2001 - დღემდე
დამაბინძურებლების გარემოში გაშვებისა და გადატანის რეესტრის (PRTR) შესახებ ორჰუსის კონვენციის ოქმის საკონტაქტო პირი და სამუშაო ჯგუფის წევრი


საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილება 


2000–2009 წწ
შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) კონვენციის პასუხისმგებელი პირი

2001-2002 წწ
ექსპერტი ევროკომისიის პროექტის „დასავლურ ახალშექმნილ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან - ტექნიკური მხარდაჭერა თბილისში ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის კვლევაში“ II ფაზა

2000-2005 წწ 
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEnvironment) პროექტის „საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსტიტუციური გაძლიერება მონრეალის ოქმის განხორციელებისთვის“ -ოზონდამშლელი ნივთიერებების ეროვნული ოფიცრის მოადგილე


ენები


ინგლისური

რუსული