ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას

 

ფოტო

 

 

  • ბიზნესოპერატორმა/მეწარმე სუბიექტმა, რომელსაც „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) შეეზღუდათ ეკონომიკური საქმიანობა, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, სათანადო პირობების დაცვის შესაბამისად ფუნქცონირებისათვის უფლების მისაღებად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდიდან უნდა შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა და გამოგზავნოს განსახილველად;

 

  • ბიზნესოპერატორმა/მეწარმე სუბიექტმა სარეგისტრაციო ფორმაში უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია იმ ობიექტ(ებ)ის შესახებ, სადაც ითხოვს ეკონომიკური საქმმიანობის გაგრძელების უფლებას;

 

  • ბიზნესოპერატორი/მეწარმე სუბიექტი პასუხისმგებელია   უზრუნველყოს   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა და შესრულება;

 

  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს შესაბამისი ობიექტების შემოწმებას და წარმოდგენილი ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში აღძრავს შუამდგომობას საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით  უწყებათაშორის საბჭოსთან არსებულ საგანგებო მდგომარეობის მართვის ოპერაციულ შტაბში;

 

  • საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში,  ბიზნესოპერატორისათვის/მეწარმე სუბიექტისათვის საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილების (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) დანართით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების თაობაზე, საქართველოს მთავრობას მიმართავს მხოლოდ უწყებათაშორის საბჭოსთან არსებულ საგანგებო მდგომარეობის მართვის ოპერაციულ შტაბის თანხმობის შემთხვევაში.

 

  • გადაწყვეტილებას ბიზნესოპერატორისათვის/მეწარმე სუბიექტისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ   იღებს საქართველოს მთავრობა.

 

  • ბიზნეოპერატორის/მეწარმე სუბიექტის მიერ გაცხადებული პირობების და აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები; 

 

  • საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტი N1-ით - „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ და  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) განსაზღვრული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - ბიზნეოპერატორისათვის/მეწარმე სუბიექტისათვის ადმინისტრაციულ ჯარიმას და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შეჩერებას.

 

რეგისტრაციის გვერდი.

                   

 

 

რეკომენდაციები აგრარულ ბაზრებისთვის ახალი კორონავირუსის (COVID-19)COVID-19)) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით

 

 

 

1. ბიზნესოპერატორის (COVID-19)ბაზრის ადმინისტრაცია) ვალდებულებები:
ბიზნესოპერატორი ვალდებულია:

 

ა) მიუხედავად იმისა, აგრარული ბაზარი განთავსებულია დახურულ სივრცეში თუ
ღია სივრცეში, ახალი კორონავირუსით (COVID-19)COVID-19)) ჯვარედინი დაბინძურების
თავიდან აცილების მიზნით უზრუნველყოს მომხარებელთა/მყიდველთა
ნაკადურობის დაცვა, რისთვისაც საჭიროა მკაცრად განისაზღვროს და გაიმიჯნოს
ბაზრის ტერიტორიაზე მომხმარებელთა/მყიდველთა შესასვლელი და
გამოსასვლელი, სათანადო სავალდებულო ნიშნების მითითებით;

 

ბ) დახურულ სივრცეში განთავსებული აგრარული ბაზრის შესასვლელში განათავსოს
დეზობარიერები და უზრუნველყოს დეზინფექტანტით მათი რეგულარული
განახლება;

 

გ)პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყონ დახურული
სივრცეების/სათავსების ბუნებრივი ვენტილაცია;

 

დ) უზრუნველყონ ტერიტორიის საჭიროებისამებრ რეგულარული რეცხვა და
სამუშაო ადგილების სველი წესით დასუფთავება და დეზინფექცია და ჩატარებული
სამუშაოების აღრიცხვა;

 

ე) უზრუნველოს აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე, შესაბამის ადგილას, საკმარისი
რაოდენობის ხელსაბანის და საპირფარეშოს არსებობა. უნდა ხდებოდეს მათი
დასუფთავება/დეზინფიცირება, ხელსაბანი აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი
ჰიგიენური საშუალებებით;

 

ვ)როგორც ღია, ისე დახურულ სივრცეში, სამუშაო ადგილზე, სამუშაოს დაწყების წინ
მოახდინოს მოვაჭრე პერსონალის იდენტიფიკაცია (COVID-19)მოსთხოვოს პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობა) და გააკონტროლოს მათი ჯანმრთელობის
მდგომარეობა (COVID-19)ტემპერატურის გაზომვით,) და აღრიცხოს იგი მისთვის ხელსაყრელი
მეთოდით;

 

ზ) არ დაუშვას აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე მოვაჭრე პერსონალი, თუ
გამოკითხვით დადგინდება, რომ:

 

ზ.ა) მათ დატოვეს ვირუსის გავრცელების ქვეყნები ბოლო 14 დღის განმავლობაში; 

 

ზ.ბ) ბოლო 14 დღის განმავლობაში მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდნენ
კორონავირუსის მატარებელ პირთან/პირებთან (COVID-19)მათ უნდა გაიარონ
თვითიზოლაცია/კარანტინი შესაბამისად დადგენილი წესით);

 

ზ.გ) აღენიშნებათ რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები
(COVID-19)ხველა, ტემპერატურა, ცემინება, სუთქვის გაძნელება, საერთო სისუსტე და ა.შ.);

 

ზ.დ) მიეკუთვნებიან COVID-19)-ით დაინფიცირებისა და გართულებების მაღალი
რისკის მქონეებს, კერძოდ: 70 წელს გადაცილებული, აგრეთვე, ქრონიკული
დაავადებების (COVID-19)გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, ბრონქული ასთმა და
სასუნთქი ორგანოების სხვა დაავადებები) მქონე პირები.

 

თ) უზრუნველყონ მომხარებელთა/მყიდველთა შორის სოციალური დისტანციის
დაცვა არანაკლებ 2 მ მანძილზე;

 

ი) სავაჭრო სივრცის ფართობის მიხედვით განსაზღვრონ და არეგულირონ აგრარული
ბაზრის ტერიტორიაზე ერთდროულად მომხმარებელთა/მყიდველთა შეზღუდული
რაოდენობა;

 

კ) არ დაუშვას აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე მომხმარებელი/მყიდველი,
პირბადის გარეშე და რომელსაც ხელები დაცული არ ექნება ერთჯერადი
ხელთათმანით ან ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტით;

 

ლ) უზრუნველყოს მოვაჭრე პერსონალის და მომხმარებლის/მყიდველის მიერ
გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური
ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, სათანადო აღნიშვნით
(COVID-19)წარწერით), რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი.
ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა მოხდეს ერთჯერადი ხელთათმანების
გამოყენებით. უზრუნველყოს ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი პირის/
სამსახურის მიერ;

 

მ) სავაჭრო პავილიონებში და ვიტრინებში, სადაც ხდება ხორცისა და რძის ნაწარმის
რეალიზაცია, დაცული უნდა იქნეს შენახვის პირობები და ტემპერატურული
რეჟიმები;

 

ნ) ბაზრის ტერიტორიაზე სატვირთო და მსუბუქი მანქანის შესვლისათვის
განახორციელონ მათი რეცხვა და სადეზინფექციო ხსნარებით დამუშავება;
ო) იმ შემთხვევაში, თუ ბაზრის ტერიტორიის მცირე სივრციდან გამომდინარე ვერ
ხერხდება ყველა მოვაჭრის ერთდროულად განთავსება, ბაზრის დირექციამ
სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით, წარმოადგინოს გეგმა-გრაფიკი და
გაიმიჯნოს სხვადასხვა პროდუქტებით ვაჭრობა დღეების მონაცვლეობით (COVID-19)მაგ. ერთ

დღეს განთავსდეს მხოლოდ ხილი და ბოსტნეული მომდევნო დღეს ხორცი, ყველი
და ა.შ).

 

2. მოვაჭრე პერსონალის ვალდებულებები
აგრარულ ბაზარში მოვაჭრე პერსონალი ვალდებულია:


ა) სამუშაო პროცესი განახორციელოს ამ რეკომენდაციების და ბიზნესოპერატორის
მითითებების შესაბამისად;

 

ბ) სამუშაო ადგილზე დაიცვას ჰიგიენის წესები;

 

გ) მისალმებისას არ ჩამოართვან ხელი ერთმანეთს და მოერიდონ სხვებთან კონტაქტს
(COVID-19)შეხებას და სხვა);

 

დ) არ გადასცენ მობილური ტელეფონი გამოყენებისთვის სხვა პირს;

 

ე) მოერიდონ თავშეყრას, დაიცვან რეკომენდაციით გათვალისწინებული
სოციალური დისტანცია (COVID-19)არანაკლებ 2 მ-სა);

 

ვ) სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენონ ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებები, რომელსაც აწვდით ან/და მიუთითებთ ბიზნესოპერატორი
დამსაქმებელი;

 

ზ) სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო საშუალებებით
დაასუფთავონ სამუშაო ადგილები და ის ხელსაწყოები, რომელსაც იყენებენ
სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას;

 

თ) სამუშაო ადგილზე არ გამოიყენონ სამკაულები, ხელის ჰიგიენის სრულყოფილად
ჩატარებისათვის;

 

ი) ხელის ჰიგიენა ჩაიტარონ დამატებით აუცილებლად :

 

ი.ა) საკვების მიღებამდე და მიღების შემდეგ;

 

ი.ბ) დახველების ან დაცემინების შემდეგ;

 

ი.გ) საპირფარეშოთი სარგებლობამდე და შემდეგ;

 

კ) საფუძვლიანად დაიბანონ ხელები წყლითა და საპნით. დაბანის შემდგომ ხელები
კარგად გაიმშრალონ;

 

ლ) გამოიყენონ სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში,
თუ ვერ ახერხებენ ხელების დაბანას და გაშრობას. 


მ) დახველების და დაცემინების დროს მიიფარონ სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი
ან იდაყვი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდონ
ურნაში/კონტეინერში;

 

ნ) მოერიდონ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში
მჭიდროდ დაიმაგრონ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება;

 

ო) უზრუნველყოს სამუშაო სივრცის დროული დასუფთავება და ნარჩენების
დროული გატანა.

 

2. მომხმარებლის/მყიდველის ვალდებულებები:

 

ა) აგრარულ ბაზარში მომხმარებელი/მყიდველი ვალდებულია იმოქმედოს ამ
რეკომენდაციების და ბიზნესოპერატორის მითითებების შესაბამისად;

 

ბ) აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლა და გამოსვლა განახორციელონ
მხოლოდ მითითებული სავალდებულო ნიშნის მიხედვით;

 

გ) დაიცვან სოციალური დისტანცია არა ნაკლებ 2 მ მანძილისა;

 

დ) სურსათთან შეხება განახორციელოს მხოლოდ ერთჯერადი ხელთათმანის ან
ერთჯერადი პლასტიკის პარკის გამოყენებით;

 

ე) დახველების და დაცემინების დროს მიიფარონ სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი
ან იდაყვი;

 

ვ) გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი ან ერთჯერადი პლასტიკის პარკი
განათავსონ შესაბამის ურნაში/კონტეინერში.