ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

დანერგე მომავალი

დანერგე მომავალი


პროგრამა „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

თანადაფინანსება განხორციელდება ოთხი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში:

 

ა) ბაღების კომპონენტი 

ბ) სანერგეების კომპონენტი 

გ) სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ან/და ჭის/ჭაბურღილის/წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის თანადაფინანსების კომპონენტი.

დ) ნერგების კომპონენტი