ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საერთაშორისო პროექტები

#

საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (GILMD)

პროექტი შედგება:    

კომპონენტი: 1.1. ირიგაციის რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია.                                                                             

კომპონენტი 1.2. ირიგაციისა და დრენაჟის ორგანიზაციების გაძლიერება (შიდასამეურნეო და ზედა  რიგის სისტემების  წყლის მართვის ორგანიზაციების ჩამოყალიბება).

კომპონენტი 2 მიწის ბაზრის განვითარება - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტს.ბიუჯეტი
50.00 მილიონი აშშ დოლარი

 

მოსალოდნელი შედეგი
კომპონენტი 1-ის პროექტის განვითარების ამოცანაა საირიგაციო მომსახურებების მიწოდების გაუმჯობესება შერჩეულ არეალში. პროექტის განვითარების ამოცანის ინდიკატორებია: 
i) პროექტის სარეაბილიტაციო სქემებზე მიწოდებული საირიგაციო წყლის აბსოლიტური მოცულობა
ii) სამიზნე არეალისთვის გაუმჯობესებული საირიგაციო და სადრენაჟე მომსახურებების მიწოდება. 

პროექტის შუალედური შედეგების ინდიკატორებია
i) წყლის მომხმარებლებს მიეწოდებათ ახალი/გაუმჯობესებული საირიგაციო და სადრენაჟე მომსახურებები 
ii) სარეაბილიტაციო არეალზე გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტიულობა 
iii) რეაბილიტაციის შემდგომი გაუმჯობესებული წყლის მიწოდება საპროექტო არეალში ზრდის მოსავლიანობას
iv) ფერმერებს მოყავთ უფრო მაღალ შემოსავლიანი კულტურები
v) საირიგაციო წყლის მიწოდება შესაბამება კულტურუს მორწყვის ნორმებს  
vi) წყლის მომხმარებლები იყენებენ მორწყვის თანამედროვე ტექნიკებს გაუმჯობესებული წყლის მიწოდების შედეგად
vii) პროექტის სქემის შიგნით მორწყული მიწის ფართობი გაზრდილია 

დონორი                                                                  World Bank / მსოფლიო ბანკიგანმახორციელებელისოფლის მეურნეობის სამინისტროიუსტიციის სამინისტროსაკონტაქტო ინფორმაციალალი დურმიშიძე 595932000

lali.durmishidze@moa.gov.ge                                           

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/home/tags/georgia

http://www.worldbank.org/en/country/georgia"