ძებნა

სახელმწიფო პროექტები

#

იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენა-განახლების პროგრამისა და ეკო-პრემიების პროგრამის მიზნობრივი დაფინანსების შესახებ ხელშეკრულება

ხელშეკრულების მიზანია მილსადენი კომპანიების მიერ მთავრობისათვის მიზნობრივი დაფინანსების გაცემა, რომელიც გულისხმობს იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენა-განახლების პროგრამისათვის თანხის გამოყოფას, აგრეთვე, ეკო-პრემიების პროგრამის განხორციელებას. 

მოსალოდნელი შედეგები
აღდგენილი წაბლნარი ტყის ეკოსისტემები იმერეთის რეგიონში (ზესტაფონის რ-ში).

ბიუჯეტი
1,200,000 აშშ დოალარი

დონორი
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია

განმახორციელებელი
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო