ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე „საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი“

ზედა რუს სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია

გარემოსდაცვითი და სოციალურ მართვის გეგმა

2020 წლის მაისი

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის წინაშე მდგარი რთული ამოცანების გამო  საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ირიგაციის ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ამ გადაწყვეტილების მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში  სოფლის მეურნეობის ინფარსტრუქტირის განვითარებას მეურნეობების ეფექტური ფუნქციონირებასა და პროდუქტიულობის ამაღლებისთვის.

 

მსოფლიო ბანკის დაფინასებითა და ხელშეწყობით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის ფარგლებში ახორციელებს  პრიორიტეტული სარწყავი ქსელების მეორე, მესამე და  მეოთხე რიგის არხების რეაბილიტაციასა და რეკონსტრუქციას.

 

ამჟამად მიმდინარეობს ჩასატარებელი სამუშაოების პროექტირება. შეფასდა მათი  გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები. შეფასების თანახმად რისკები საშუალო სიძლიერისაა. მოსალოდნელია, რომ ჩასატარებელი სამუშაოები უარყოფით ზემოქმედებას არ მოახდენს სამშენებლო მოედნებს გარეთ. ზემოქმედება ადგილობრივი ხასიათისა იქნება და ადვილად მოხერხდება მისი მინიმუმანდე დაყვანა შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით. ეს ღონისძიებები დეტალურად არის გაწერილი ჩასატარებული სამუშაოებისთვის შემუშავებულ გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმებში.

 

ზედა რუს და ქვემო სამგორის საირიგაციო სისტემის  გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმები მომზადებულია იმისთვის, რომ გამოავლინოს არსებული სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის პოტენციური ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედება; უზრუნველყოს შემარბილებელი ღონისძიებების ჯეროვანი და დროული გატარება და მათ მიმდინარეობის მონიტორინგი, რათა შემცირდეს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება კონტრაქტორის მობილიზაციის, მშენებლობის მიმდინარეობისა და სისტემის ექსპლუატაციის პერიოდებში. დოკუმენაცია მომზადებულია მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

ზედა რუს და ქვემო სამგორის საირიგაციო სისტემაზე ჩასატარებელი სამუშაოების გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის წარმოდგენილი გეგმები იხილეთ თანდართული ბმულიდან და ჩამოტვირთვით. დოკუმენტების თაობაზე შეკითხვების დასმის ან შენიშვნების გამოთქმის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ 2020 წლის 8 ივნისამდე:

ფოტო

 

 გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ შემდეგი ბმულებიდან: