ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამა

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამა ხორციელდება  პროექტის „საქართველოში სატყეო სექტორის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა ტყის დეგრადაციით გამოწვეული სათბური აირების ემისიის შემცირებისათვის“ ფარგლებში.

 

პროგრამის მიზანია  მოსახლეობის მოთხოვნის სტიმულირება ენერგოეფექტური ღუმელების შეძენის მიზნით.

 

პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღონისძიებების ხელშეწყობა რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის (შინამეურნეობისთვის)  ენერგოეფექტური ღუმელების შეძენის თანადაფინანსების გზით.  

 

პროგრამა მოიცავს ორ კომპონენტს: 

 

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების კომპონენტი, რომლის ფარგლებში ენერგოეფექტური ღუმელების შეძენით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ თანადაფინანსება. 

 

კომპონენტი ენერგოეფექტური ღუმელების განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დადგენის ღირებულების თანადაფინანსება/ანაზღაურება. კომპონენტი ითვალისწინებს გაწეული ლაბორატორიული მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებას ან ანაზღაურებას

 

მეტის წაკითხვა: