ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ENPARD სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა, III ფაზა

2017 წელს ხელი მოეწერა „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის განვითარებისათვის“ ENPARD III-ის შეთანხმებას, რაც გულისხმობს სოფლად განვითარების ინიციატივების დაფინანსებისთვის დამატებითი 77,5 მილიონი ევროს მობილიზებას. პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის გაუმჯობესებული კონკურენტუნარიანობა და სოფლის განვითარება

შედეგი

1. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის განვითარება.

2: სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. 

3: ბუნებრივიი რესურსების მდგრადი მართვა, გაუმჯობესებული გარემო და კლიმატი.

ბიუჯეთი

77,5 მილიონი ევრო

50 მილიონი ევრო

დონორი

EU ევროკავშირი

განმახორციელებელი

FAO, UNDP სურსათისა და სოფლის განვითარების სააგენტო, გაეროს განვითარების პროგრამა 

საკონტაქტო პირი

Javier.SanzAlvarez@fao.org