ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

საქართველოს სახიფათო ნარჩენების მართვის პროექტი- პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, კორპორატიული განვითარება და დაინტერსებულ პირთა მონაწილეობა

პროექტი ხელს შეუწყობს განმახორციელებელ პარტნიორს შესყიდვების, ტენდერების მომზადებისა და შეფასებაში, ფინანსური კონტროლის განხორციელებაში, პროექტის მართვასა და ანგარიშგების პროცესში.