ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საერთაშორისო პროექტები

#

სასოფლო ტერიტორიებზე ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით

პროექტის მიზანია სოფლად ეკონომიკურად ეფექტური მექანიზმის დანერგვის მიზნით ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის პრინციპების ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკასა და ინსტიტუციურ ჩარჩოებში, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკურად ღირებული პრაქტიკის დანერგვას სასოფლო თემებისთვის. 

პროექტი შედგება 3 ძირითადი კომპონენტისგან
1. პოლიტიკის, მარეგულირებელი და ინსტიტუციური რეფორმების გატარება ლანდშაფტის/მიწის რესურსების მდგრადი მართვის კუთხით
2. წარმოების სისტემაში ლანდშაფტის–მიწის რესურსების მართვის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის სარგებლის დემონსტრირება
3. ეროვნული შესაძლებლობების განვითარება და ცოდნის მართვა

პროექტს, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის მეშვეობით, განახორციელებს სახელმწიფო, კერძოდ, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო (პროექტის განმახორციელებელი უწყება და ადგილობრივი პარტნიორი). პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ერთეული იქნება სამინისტროს მიწის რესურსების მართვის და წიაღის სამსახური.

მოსალოდნელი შედეგები
ეროვნულ დონეზე ადეკვატური იურიდიული, პოლიტიკური და ინსტიტუციური ჩარჩოები ლანდშაფტის–მიწის რესურსების მდგრად მართვაზე;
ცნობიერების გაზრდა მიწის რესურსების მდგრადი მართვის საკითხებზე და მისი როლის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაში
დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების გაზრდა, რათა გაიზარდოს მათი მონაწილეობა მისი მდგრადი მართვის საკითხების შემუშავების, გადაწყვეტილების მიღებისა და მენეჯმენტის კუთხით.

ბიუჯეტი

5,329,452 დოლარი

194,881,670 დოლარი (co-financing by GEO and AZE)

დონორი

GEF გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი

 

განამახორციელებელი

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი

(REC Caucasus)

United Nations Environment Programme (UNEP)

 

საკონტაქტო პირი

kety.tsereteli@rec-caucasus.org

sophiko.akhobadze@rec-caucasus.org

nino.tkhilava@mepa.gov.ge