ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის BUR

პროექტის საბოლოო მიზანია მხარი დაუჭიროს საქართველოს მთავრობას კლიმატის ცვლილების საკითხების ინტეგრირებაში ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ სექტორული პოლიტიკისა და სტრატეგიებში. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდგრად და დაბალ ნახშირბადიან განვითარებას. 
პროექტის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას მეორე განახლებული ორწლიური ანგარიშისა და მეოთხე ეროვნული შეტყობინების მომზადებაში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად.

შედეგი 1: ეროვნული თავისებურებებისა და ინსტიტუციური მოწყობის შესახებ ინფორმაცია განახლებულია.
შედეგი 2: ეროვნული სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია განახლებულია და მონაცემთა აღრიცხივს სისტემა გაუმჯობესებული. 
შედეგი 3: შერბილების პოლიტიკა და ღონისძიებები აღწერილია და მონაცემთა მოგროვების სისტემა გაუმჯობესებული. 
შედეგი 4: ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის შესახებ აღწერილია.
შედეგი 5: არსებული ეროვნული MRV სისტემა განახლებულია და გაძლიერებული.
შედეგი 6: მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიში და მეოთხე ეროვნული შეტყობინება მომზადებულია და წარდგენილი სამდივნოში. 

ბიუჯეტი
852,000 დოლარი Grand Total USD 1,155,800 (incl in-kind contribution)

დონორი
GEF  გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი

განმახორციელებელი
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

საკონტაქტო პირი
nino.tkhilava@mepa.gov.ge

(nino.antadze@undp.org 
shalva.amiredjibi@undp.org)