ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

Capacity Development for climate policy in the countries of South East, Eastern Europe, the South Caucasus and Central Asia, Phase III

პროექტი მიზნად ისახავს პროექტის მონაწილე ქვეყნების ხელშეწყობას კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებებისა და ეროვნული მიზნების ინტეგრირებას ქვეყნის სტარტეგიულ დოკუმენტებში, საბიუჯეტო დაგეგმარებისა და მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავებაში.

წინასწარ შერჩეულ ოთხ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოსა და მონღოლეთში, პროექტი ითანამშრომლებს შესაბამის სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან, რათა დაეხმაროს მათ გარკვეული ღონისძიებების განხორცილებაში. კერძოდ, პროექტი ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ცნობიერების ამაღლებას კლიმატის დაცვის პოლიტიკის შესახებ და ეროვნული მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტების გაუმჯობესებას. ეს კი დაეხმარება სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს ასახონ კლიმატის დაცვის ქვემიზნები ეროვნულ სტრატეგიებში. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია ცალკეული საპილოტე აქტივობების განხორცილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე, რათა რეგიონში გაიზარდოს გამოცდილებისა და ექსპერტული ცოდნის დონე.

 

ბიუჯეტი
10,100,000 ევრო

საქართველოსთვის
1 100 000 ევრო

დონორი
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციის, მშენებლობისა და ბირთვული უსაფრთხოების ფედერაციული სამინისტრო (BMUB)

განმახორციელებელი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

საკონტაქტო პირი
oscar.zarzo@giz.de