ძებნა

საერთაშორისო პროექტები

#

ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება

პროექტის მიზანია საქართველოს იმ ეროვნული გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო აქტების ან რეგულაციების რაოდენობის ზრდა, რომლებიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. 
საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება და საქართველოს ინსტიტუტების სამოქმედო შესაძლებლობების გაძლიერება ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში მომავალში შექმნის ქიმიური ნივთიერებების მართვის მიმართ სათანადო საერთაშორისო დონის სისტემური რეაგირების წინაპირობებს, ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად. 


ბიუჯეტი
17 000 000 ჩეხური კრონა (ინდიკატორული განაწილება).

დონორი
ჩეხეთი განვითარების სააგენტო (CzDA)