ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალ სამგორში შპს „სანიტარის“ სახიფათო ნარჩენების განთავსების (ნაგავსაყრელის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სანიტარი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის  13 სექტემბერი, 14:00 საათი, - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. ახალი სამგორის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისში შპს „სანშაინის“ მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სანშაინ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის  12 სექტემბერი   13:00  სთ - გარდაბნის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 23 აგვისტოს, შპს „სანშაინ“-მა სამინისტროში წარმოადგინა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში,  სოფ. კრწანისში მეორადი ზეთების  გადამამუშავებელი  საწარმოს მოწყობა  და ექსპლუატაციის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 19 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი     

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ ქუთაისში „ქ. ქუთაისის მერიის“ მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ქ. ქუთაისის მერიადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტოქარხნის N49ა-ს მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის  20 სექტემბერი, 13:30 საათი, ქალაქ ქუთაისის მერია“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 ოქტომბრამდე ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი 

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიისა (ARDSG) და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (Action Plan 2021-2023) საჯარო განხილვა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრომ,  ევროკავშირის მხარდაჭერით, გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა(FAO) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ექსპერტების ჩართულობით მოამზადა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის (შემდგომში - სტრატეგია)  და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა) პროექტი. სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ საჯარო დებატები გაიმართება 2019 წლის 30 აგვისტოს 11:00 საათზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტროს სსიპ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში (მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზირი #6). გთხოვთ, მიმდინარე წლის 27 აგვისტომდე, საჯარო დებატებში მონაწილეობა  დაგვიდასტუროთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე - Lela.Jabua@mepa.gov.ge. საკონტაქტო პირი: პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის კოორდინაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლელა ჯაბუა.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი 2019“-ს ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი 2019“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აგარები;  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის  9 სექტემბერი   13:00  სთ - ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 19 აგვისტოს, შპს ,,მშენებელი 2019“-მა სამინისტროში წარმოადგინა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აგარებში ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფელი გომის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 12 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის 1 კმ-ზე მდ. ქვაბლიანზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის 26 სექტემბერი, 14:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

ვინაიდან შეიცვალა შპს ,,ენკა რინიუებლზის" მდ. რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ცვლილებების სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის საათი გთხოვთ იხილოთ ლინკი (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16905). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’-ის მდ. რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ცვლილებების სკოპინგის ანგარიში

გაცნობებთ რომ, 2019 წლის 17 ივნისს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკოპინგის ანგარიში შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’-ის მდ. რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი). მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს სამინიტრომ წერილობით (N7626/01) მიმართა  შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების შესახებ.  აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’-მა სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია (N 11919).დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონზე ქვემო ნამახვანი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ცვლილებებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ენკა რინიუებლზს’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 6 სექტემბრი 14:00 საათი; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა (მის: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა #25),,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმეტნაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გორი-მეჯვრისხევი საავტომობილო გზის კმ 2 (1+060) მდ. თორთლაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ხიდის მშენებლობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი -  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი - გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერბუკიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019  წლის 24 სექტემბერი, 14:00 საათი, გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. მარნეული, ქ. ბოლნისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019 წლის  13 სექტემბერი,  14:00 საათი ქ. მარნეული ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა• 2018 წლის  13 სექტემბერი,  15:30 საათი ქ. ბოლნისი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2019 წლის 31 ივლისს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge