ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ალფას“ მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ალფა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 15 ნოემბერი 13:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის კმ 36+700-ზე მდ. ოჩხომურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის კმ 36+700-ზე მდ. ოჩხომურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოების პროექტისდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 24 ოქტომბერს 15:00 საათზე, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2019 წლის 3 ოქტომბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის კმ 36+700-ზე მდ. ოჩხომურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოების პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 30 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. იხ. საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ბათუმში, შპს „ბეთლემი-2011“-ის ცემენტის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;    დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბეთლემი-2011“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი, აკაკი შანიძის ქუჩა #14ა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 8 ნოემბერი, 12:00 საათი,  ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტის საჯარო განხილვა

„გარემოს დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების” პროექტი. ეროვნული მოხსენება წარმოადგენს საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მზადდება. ეროვნული მოხსენების სტრუქტურასა და შემუშავების წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილება „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე".დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: - გარემოს მდგომარეობა (ატმოსფერული ჰაერი, წყლის რესურსები, მიწის რესურსები და ნიადაგები, მინერალური რესურსები და ბიომრავალფეროვნება);- სხვა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხები და რისკები (კლიმატის ცვლილება, სტიქიური მოვლენები, ნარჩენები, ქიმიური ნივთიერებები და მაიონებელი გამოსხივება);- ეკონომიკის სექტორების ზემოქმედება გარემოზე (ნადირობა და თევზჭერა, სოფლის მეურნეობა და ტყითსარგებლობა, ტრანსპორტი, მრეწველობა და ენერგეტიკა);- გარემოსდაცვითი მმართველობა (გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და დაგეგმვა, გარემოსდაცვითი რეგულირება და კონტროლი, გარემოსდაცვითი კვლევები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება). ეროვნული მოხსენების პროექტის ცალკეული თავები შემუშავდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა (ე.წ. მწვანე და გარემოზე ეკონომიკური სექტორების ზემოქმედების თავები) და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (წყლის რესურსების თავი) მხარდაჭერით.გთხოვთ, განიხილოთ „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების” პროექტი და მოგვაწოდოთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები 2019 წლის 1 ნოემბრამდე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: lasha.akhalaia@mepa.gov.ge.ამავდროულად, მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს 10:30 საათზე სასტუმროში “შერატონ გრანდ მეტეხი პალასი’’ (მისამართი: ქ.თბილისი, თელავის ქუჩა #20, შეხვედრების ოთახი “შხარა”), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით, გაიმართება ეროვნული მოხსენების პროექტის საჯარო განხილვა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებს წარედგინება დოკუმენტის შინაარსი და ძირითადი მიგნებები. შეხვედრაზე გათვალისწინებულია დისკუსია, რომლის ფარგლებშიც ყველა მონაწილეს ექნება აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობა.გთხოვთ, საჯარო განხილვაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, მოგვაწოდოთ თქვენი კანდიდატურა არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 17 ოქტომბრისა შემდეგ ელ. ფოსტაზე: irine.kutateladze@eiec.gov.ge. შეხვედრის საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, საკონტაქტო პირია: ირინე ქუთათელაძე - გარემოს საინფორმაციო სამსახური,  ტელ.: 577 966 098.

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „ჯი ემ ჯი“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჯი ემ ჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 8 ნოემბერი, 12:00 საათი, ქალაქი თბილისი, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;2019 წლის 27 სექტემბერს შპს „ჯი ემ ჯი“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის („დიღომი ჰესი“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 ნოემბრამდე. მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიში საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, შპს „ეიჩ ბი ფართის“ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეიჩ ბი ფართი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N42;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 25 ოქტომბერი 16:00 საათი, ქ. თბილისი, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 1-ელ ოქტომბერს,  შპს ,,ეიჩ ბი ფართმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. თბილისში, გარდაბნის გზატკეცილი N42-ში 10 ტონზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობის სკოპინგის ანგარიში. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. თბილისში, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 29 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა- ქ. თბილისში, შპს „რეციკლინგის“ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია ; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეციკლინგი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი N24 ა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 13 ნოემბერი, 12:00 საათი, ქალაქი თბილისი, სამგორის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 2019 წლის 1 ოქტომბერს შპს „რეციკლინგმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთში შპს „გლობალ რესაიქლინგ კოს“ მეორადი ნედლეულის გადასამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ რესაიქლინგ კო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 22 ოქტომბერი 16:00  საათი  ქალაქ ფოთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 25 სექტემბერს შპს „გლობალ რესაიქლინგ კომ“, სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ფოთში მეორადი ნედლეულის გადასამუშავებელი (პოლიმერული ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ფოთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „მგტ“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილების შესახებ პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილება (წარმადობის გაზრდა) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მგტ“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წელი, 18 ოქტომბერი, 13:00 საათი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 25 სექტემბერს, შპს „მგტ“-მ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ჭიათურაში, საჩხერის გზატკეცილი N10-ში, მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილების შესახებ პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით. იხ. საჯარო განხილვის წესი