ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას ს/გზის მე-14 კმ-ზე მდ. ნორიოს ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო:2021 წლის 9 მარტი 15:00 საათი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php?MTID=m6f0c3df41bdb487ab31ccadd54195d67Meeting number:  181 698 9839Meeting password: 12345678იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Webex-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. (დამატებით გაცნობებთ, რომ შეხვედრაზე დასწრებისთვის სავალდებულოა ელექტრონული ფოსტის გამოყენება).დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 26 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

5 თებერვალს ეროვნული სატყეო პროგრამის (NFP) IV სამუშაო ჯგუფის ,,ინსტიტუციური განვითარება’’ ონლაინ შეხვედრა გაიმართება

2021 წლის 05 თებერვალს 12:00 საათზე, ონლაინ პლატფორმა ზუმის საშუალებით, გაიმართება ეროვნული სატყეო პროგრამის (NFP) IV სამუშაო ჯგუფის ,,ინსტიტუციური განვითარება’’ შეხვედრა.  შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტზე ,, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2021-2026’’. შემუშავებულ დოკუმენტში წარმოდგენილია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამომავლო განვითარების მიმართულებები, რომლის თანმიმდევრული შესრულება უზრუნველყოფს საქართველოში ტყის მართვის პროცესების გაუმჯობესებას და სააგენტოზე დაკისრებული ვალდებულებების უკეთ შესრულებას. სტრატეგიული გეგმის შემუშავების დროს გათვალისწინებული იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორები, კერძოდ: კანონმდებლობა, საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია, საერთაშორისოდ აღიარებული ტყის მდგრადი მართვის პრინციპები და ექსპერტების რეკომენდაციები. სამუშაო პროცესში გაანალიზდა დაინტერესებული მხარეების მოლოდინები. განისაზღვრა წარმატების კრიტიკული ფაქტორები, ჩატარდა  არსებული მდგომარეობის SWOT ანალიზი და ხელმისაწვდომი რესურსებიდან გამომდინარე განისაზღვრა ის ძირითადი ინიციატივები, რომლებსაც განხორციელდება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაცია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის შესახებ.შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია.დღის წესრიგი შეგიძლიათ იხილოთ დანართის სახით. Click to Join Zoom MeetingMeeting ID: 811 7402 8841Passcode: 257690

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შპს „დაგის“ ცემენტისა და ფილერის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტისა და ფილერის წარმოება;დაგეგმილი საქამიანობის განმახორციელებელი: შპს „დაგი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ქ. თერჯოლადაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო:  2021 წლის 4 მარტი 15:00 საათი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php?MTID=me80a4a9f7fd072f105104f3609110bd7 Meeting number: 181 751 9173Meeting password: 123456 იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Webex-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. (დამატებით გაცნობებთ, რომ შეხვედრაზე დასწრებისთვის სავალდებულოა ელექტრონული ფოსტის გამოყენება). დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - შპს „არერსა მეთალის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 28 იანვარს 15:00 საათზე დაგეგმილი იყო შპს „არერსა მეთალის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29307)დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 25 იანვრის  N484/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტზე  სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება, შესაბამისად 2021 წლის 28 იანვარს 15:00 საათზე ჩანიშნული საჯარო განხილვა არ გაიმართება. საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ახალი თარიღი გეცნობებათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო:2021 წლის 9 თებერვალი 12:00 საათი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Join Meeting – https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php?MTID=mf18efbf3a9c51fac7d8d7d16b6c87b61    Meeting password – 123456 Meeting number:  175 780 9170ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვაში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Webex-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. (დამატებით გაცნობებთ, რომ შეხვედრაზე დასწრებისთვის სავალდებულოა ელექტრონული ფოსტის გამოყენება). დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 თებერვლამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, შპს "ავზი-94"-ს 4826 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნა: აღნიშნული განცხადება განახლდა 2021 წლის 4 თებერვალს.შპს „ავზი-94“-მა 2021 წლის 4 თებერვალს წარმოდგენილი წერილის შესაბამისად, კომპანიაში შექმნილი გარკვეული პრობლემების გამო, ითხოვა ჩანიშნული სკოპინგის ანგარიშის განხილვის დროებით გადადება.  ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31465 ). შესაბამისად, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ 2021 წლის 4 თებერვალს 12:00 საათზე webex  აპლიკაციაში ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.  საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ახალი თარიღი გეცნობებათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.     დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 4826 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ავზი-94"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფ. ფონიჭალა, ცოტნე დადიანის N6; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო:2021 წლის 4 თებერვალი 12:00 საათი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php?MTID=m5a21646cbc626caf02f21916bbc0b8c5  Meeting password –20384Meeting number:  175 358 1863 ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Webex-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. (დამატებით გაცნობებთ, რომ შეხვედრაზე დასწრებისთვის სავალდებულოა ელექტრონული ფოსტის გამოყენება). დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 5 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჯანდარის ტბა-2"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, ჯანდარის ტბაზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (N 100031) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2021 წლის 27 იანვრამდე. შიდა წყალსატევებისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის #6) 2021 წლის 2 თებერვალს, 16 საათზე. თუ საჯარო განხილვის ჩატარება არ იქნება დაშვებული, განხილვა გაიმართება ვირტუალურ ფორმატში, რაც შესაბამისად გამოქვეყნდება დამატებით.