ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 2 ოქტომბერი 15:00 საათი,სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა.მისამართი: თბილისი. მოსკოვის გამზ. 14საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი

სს „საქართველოს რკინიგზის“ “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის (სადგური „მოლითის“ და საპროექტო მე-8 გვირაბის მოდერნიზაცია” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიმიმდინარე წლის 29 აგვისტოს, მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა  სს „საქართველოს რკინიგზას"  “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის (სადგური „მოლითის“ და საპროექტო მე-8 გვირაბის მოდერნიზაცია” პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეწყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმებიატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში Shapeაღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიამართება მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 16 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  სოფელ მოლითის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი      

ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „პრაიმ ბეტონის“ „სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “პრაიმ ბეტონი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტიმიმდინარე წლის 27 აგვისტოს, შპს “პრაიმ ბეტონის” მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „პრაიმ ბეტონის“ სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეწყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმებიატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევათა ნორმებიShape აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 15 ოქტომბერი, 15:00 საათი,  ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაცული შენობასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში შპს „ახალი თბილისი“-ს „110 კვ საჰაერო ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის №27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ახალი თბილისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: . თბილისი, ქერჩის ქუჩა #6 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 27 სექტემბერი 12:00 საათი, გლდანის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა. მისამართი: დავით სარაჯიშვილის ქუჩასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape Filesმიმდინარე წლის 21 აგვისტოს, შპს „ახალი თბილისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გლდანის რაიონში, 110 კვ საჰაერო ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის №27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, გლდანის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  

„მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“ საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - ტექნიკური რეგლამენტი - „მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“. პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და COMMISSION DIRECTIVE 2002/63/EC of 11 July 2002 establishingCommunity methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive 79/700/EEC და ასევე RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLS CAC/GL 33-1999 CONTENTS-ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 25 ივლისამდესაკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mea.gov.ge   

მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას’’ 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ და 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვები

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ და 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს  მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტისკოპინგის განცხადებაქვესადგური „ნენსკრა 500/220/110“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში„220 კვ ე.გ.ხ ნენსკრა-მესტია” მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშიმიმდინარე წლის 20 ივნისს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა მესტიის მუნიციპალიტეტში,  500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ნენსკრა“-ს და 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების სკოპინგის ანგარიშები. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 11-12 ივლისს, მესტიის მუნიციპალიტეტის  სოფლების - ლეთცერის, ნაკრას და ბეჩოს ადმინისტრაციული ერთეულების შენობებსა და მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში, თუმცა ჭუბერში განვითარებული სტიქიური მოვლენების გათვალისწინებით და საჯარო განხილვების პროცესში საზოგადოების მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით,  სამინისტრომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან“  შეთანხმებით მიიღო  გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადების შესახებ.აღნიშნული პროექტების საჯარო განხილვები გაიმართება მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს.დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს და 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 17 სექტემბერი 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ლეთცერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 17 სექტემბერი 16:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნაკრას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 18 სექტემბერი 11:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ბეჩოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 18 სექტემბერი 15:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა;სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაგეგმილი საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი   

,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტის საჯარო განხილვა

2018 წლის 1 იანვრიდან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილში ძალაში შევიდა  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“.  მიღებული კოდექსი აყალიბებს სრულიად ახალ მიდგომებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებულ საქმიანობებთან მიმართებით. მათ შორის აღსანიშნავია სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობის მაღალ სტანდარტებს, გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე.  კოდექსის აღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე სამინისტროს მიერ მომზადდა ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტი, რომელიც ადგენს საჯარო განხილვის ჩატარების, მასში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ მიზნით შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წესებს. აღნიშნული დებულების - ს საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 12 იანვარს 12 საათზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში მის: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის N6. დაინტერესებული საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 12 იანვრის ჩათვლით.

საქართველოს კანონის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტზე „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმეორებით საჯაროდ ქვეყნდება კანონპროექტი, რომელიც ა/წ 8 მაისს გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, Facebook გვერდსა და სხვა წყაროების საშუალებით.დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2018 წლის 31 მაისს 10:30-18:00 სთ-ზე. შეხვედრის ადგილი დაზუსტდება მოგვიანებით. შეხვედრაზე მუხლობრივად იქნება განხილული წარმოდგენილი შენიშვნები და რეკომენდაციები.საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით გთხოვთ, საჯარო განხილვაზე დასწრების მსურველებმა, წინასწარ დაგვიდასტუროთ დასწრება არაუგვიანეს 25 მაისისა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: liana.giorgadze@mepa.gov.ge  

„გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ“ საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს „გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ“.პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ევროკომისიის რეგულაციის REGULATION (EC) No 1830/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF THE COUNCIL of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive, ევროკომისიის რეკომენდაციის - COMMISSION RECOMMENDATION of 4 October 2004 on technical guidance for sampling and detection of genetically modified organisms and material produced from genetically modified organisms as or in products in the context of Regulation (EC) No 1830/2003, და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 10 ივნისამდესაკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mea.gov.ge