ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“-ის მშენებლობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ალპანა

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:
2019 წლის 22 მარტი 15:00 საათი; ცაგერის მუნიციპალიტეტი; სოფ. ალპანა; კულტურის სახლის შენობა

2019 წლის 07 თებერვალს,   სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა „ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ალპანას კულტურის სახლის შენობაში  გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 10 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.


ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

 

 იხ.საჯარო განხილვის წესი: 
გაზიარება