ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

ქ. ქუთაისში შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:
2018 წლის 4 ოქტომბერი 14:00 საათი, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ ოფისი
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს, შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ქუთაისში, „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანის“ ოფისში გაიმართება საჯარო განხილვა.
საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. 
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გაზიარება