ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე შპს „ჭიორა ჰესის“ 15,85 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჭიორა ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ჩვეშურაზე შპს „ჭიორა ჰესის“ 15,85 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჭიორა ჰესი)  მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჭიორა ჰესი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჭიორა. 


დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge