ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ჯი ენ ელექტრიკის’’ მდ. რაჩხაზე დაგეგმილი მცირე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რაჩხაზე დაგეგმილი მცირე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილების პროექტი; 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯი ენ ელექტრიკი’’;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის  მუნიციპალიტეტი, ზუბის სათემო;
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
 
 2019  წლის  19 აპრილი,  13:00  საათი   ცაგერის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ისუნდერის კულტურის სახლის შენობა;

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 28 მარტს,  შპს შპს ,,ჯი ენ ელექტრიკმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდ. რაჩხაზე დაგეგმილი მცირე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ცაგერის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ისუნდერის კულტურის სახლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 24 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.
 იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 


გაზიარება