ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის “500კვ ძაბვის ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი”

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს და ვანის მუნიციპალიტეტები.

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:

2018 წლის 15 ოქტომბერი  11:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გვიშტიბის თემი (სოფ. თერნალი) ადმინისტრაციული შენობა. 
2018 წლის 15 ოქტომბერი 14:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მაღლაკის ადმინისტრაციული შენობა
2018 წლის 15 ოქტომბერი  17:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ  ქვიტირის ადმინისტრაციული შენობა
2018 წლის 16 ოქტომბერი  11:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მუხიანის ადმინისტრაციული შენობა
2018 წლის 16 ოქტომბერი 14:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთის (სოფ. ტყაჩირის) ადმინისტრაციული შენობა
2018 წლის 17 ოქტომბერი 12:00 საათი, ვანის მუნიციპალტეტის სოფელ საპრასიას (სოფ. ქვედაგორა, ინაშაური, ძელუხი) ადმინისტრაციული შენობა.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინაგანცხადება ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღებისთაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ახალციხის, ადიგენის, წყალტუბოსა და ვანის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთსამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით”გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 


"500კვ ძაბვის ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო - ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის" სკოპინგის განცხადება და ანგარიში

 

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape

 

 

 

 
გაზიარება