ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი I, სამხრეთ პორტალი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი I, სამხრეთ პორტალი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროქტი.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტები.  
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
2019 წლის 25 ივნისი, 12:00 საათი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 30 მაისს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა, ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (ლოტი I, სამხრეთ პორტალი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება