ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,იბერჰესის’’ მდ. რიცეულაზე სადმელი ჰესის (4,45 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,იბერჰესის’’ მდ. რიცეულაზე სადმელი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,იბერჰესი’’
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი.  
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
2019 წლის 12 ივლისი, 13:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 20 ივნისს, შპს ,,იბერჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჰიდროელექტროსადგურის (სადმელი ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფ. სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება