ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ქ. დუშეთში, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის’’ წყალარინების სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალარინების სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია-მშენებლობა; 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. დუშეთი; 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 
2019  წლის  23  აგვისტო   14:00  საათი  ქ. დუშეთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 30 ივლისს,  შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. დუშეთში,  წყალარინების სისტმის  და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ.დუშეთის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის  26 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გაზიარება