ძებნა

განცხადებები

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)

განცხადება ღია კონკურსის ჩატარების შესახებ

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის  (IFAD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)
 
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი” (AMMAR) იწვევს გამოცდილ ადგილობრივ კომპანიებს გამოხატონ ინტერესი შემდეგი დავალების შესასრულებლად:
 
ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე:
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1. ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლის დავალება განხორციელდება “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტის” (AMMAR) სასოფლო ინფრასტრუქტურისა და სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში. პროექტის  (AMMAR) მიზანია საქართველოს სოფელში მცხოვრები ქალების და მამაკაცების შემოსავლების ზრდა და სიღარიბის შემცირება. განვითარების მიზანია კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის  ღირებულებათა ჯაჭვში ინვესტირების სტიმულირება მცირემიწიანი ფერმერების შემოსავლების გასაზრდელად და მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. 
 
2. ამჟამად პროექტი იწყებს  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განსახორციელებლად. დეტალური პროექტი და ნახაზები მოიპოვება დეპარტამენტში.
 
ზემოთაღნიშნული ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით პროექტი გეგმავს ტექნიკურ ზედამხედველობაში გამოცდილი ფირმის შერჩევას (შემდგომში “ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია”).
 
ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს მშენებლობის მაღალი ხარისხი, სამუშაოების სრული შესაბამისობა პროექტთან, ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან, ნახაზებთან და სხვა საკონტრაქტო დოკუმენტაციასთან და მათი დადგენილ ვადებში დასრულება. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია იმუშავებს AMMAR-ის პროექტის მენეჯერის საერთო ზედამხედველობის ქვეშ, რომლის წარმომადგენელიც იქნება ინჟინერ-კონსულტანტი/ზედამხედველი. 

წინამდებარე დავალების შესაბამისად სამსახურის ინჟინერ-კონსულტანტის/ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ და ინფრასტრუქტურის მესაკუთრის (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი) წარმომადგენელთან თანამშრომლობით ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიამ ორგანიზება უნდა გაუწიოს და განახორციელოს პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ყოველდღიური ზედამხედველობა. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია პასუხისმგებელი იქნება სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის საერთო ზედამხედველობაზე, საქართველოს კანონმდებლობისა და სატენდერო დოკუმენტაციის II თავის გ. ნაწილის (ხარისხის კონტროლი) და ბ. ნაწილის (ხარჯების კონტროლი) დებულებების შესაბამისად.

3. მომსახურების ხანგრძივობაა 3 თვე და 12 თვე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი, სულ 15 თვე. დავალების სავარაუდო დაწყების თარიღია 2018 წლის ნოემბერი.  
 
4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ფირმის მიმართ:
 
1.ზოგადი გამოცდილება: ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების გამოცდილება;
2.სპეციფიური გამოცდილება: სულ მცირე 3 მსგავსი დავალების განხორციელების გამოცდილება გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობაში.
ზედამხედველების ჯგუფი უნდა დაკომპლექტდეს უმაღლესი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ტექნიკური სპეციალისტებით. შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება ნიშნავს მსგავსი ხასიათის სამშენებლო პროექტებში შესაბამის სფეროში მუშაობის ფაქტიურ გამოცდილებას.
ზედამხედველობისა და კონტროლისთვის საჭირო პერსონალი, როგორც მინიმუმ, უნდა მოიცავდეს (ა) გამოცდილ ჯგუფის ხელმძღვანელს - მეგზევე ინჟინერს, (ბ) საველე ზედამხედველს, (გ) გარემოსდაცვის სპეციალისტს და (დ) ტოპოგრაფს.

ჯგუფის ხელმძღვანელის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:
•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;
•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო საზედამხედველო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; 
•მრავალდისციპლინარულ გუნდის მართვის და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; 
•საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; 

საველე ზედამხედველის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:
•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;
•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; 
•მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; 
•საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; 

ჯგუფის ტოპოგრაფის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:
•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია სამშენებლო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;
•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; 
•მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; 
•საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; 

გარემოს დაცვის სპეციალისტი
•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია გარემოს დაცვის საქმეში;
•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; 
•მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; 
•საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა.
 
5. ადგილობრივი ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია შერჩეული იქნება კვალიფიკაციის მიხედვით.
 
6. ინტერესის შემთხვევაში და დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ წერილობით ჩვენ ელ-ფოსტაზე. ინტერესის გამოხატვის წერილი შეიძლება ელექტრონულად გამოგზავნილი იყოს და თან უნდა დაერთოს:
1.   მოკლე ინფორმაცია თქვენ კომპანიის შესახებ;
2.   მსგავსი განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი (პროექტის განხორციელების, ვადების, დამკვეთის და ღირებულების ჩათვლით);
3.   ინფორმაცია ამ დავალებისთვის შემოთავაზებული პერსონალის შესახებ (კვალიფიკაციისა და გამოცდელების დეტალური აღწერილობა - ჩV).
 
ინტერესის გამოხატვის წერილი ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ 2018 წლის 29 ოქტომბრის 12 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე:
 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მარშალ გელოვანის გამზირი #6, მე-2 შენობა, 1-ი სართული
0159 თბილისი, საქართველო
ელ-ფოსტა:  Levan.Tskhovrebashvili@mepa.gov.ge  
cc: Nana.Kupunia@mepa.gov.ge