ძებნა

განცხადებები

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR) კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია

სატენდერო მოწვევა

საქართველო

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)
კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია

სატენდერო მოწვევა: AMMAR/CW/2018/18

1. საქართველომ მიიღო სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) დაფინანსება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტისთვის (AMMAR). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციის ასანაზღაურებლად.

2. პროექტის განმახორციელებელი უწყება, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს, სარეაბილიტაციორემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდია 5 თვე.

3. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,577,550.00 ლარს, ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებლის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია ნაწილი I, ინსტრუქციების ტენდერში მონაწილეთათვის 14.7 ქვე-მუხლში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე.

4. ტენდერში მონაწილე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს, რათა გაიაროს საკვალიფიკაციო შერჩევა კონტრაქტის მისანიჭებლად:

ა. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2015, 2016 და 2017-ის ჩათვლით) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 3,700,000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3 წელზე;

ბ. ტენდერში მონაწილის მხრიდან  წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო ხაზების სხვა საკონტრაქტო ვალდებულებების და საავანსო გადახდების გამოკლებით, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში, ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ 470,000 ლარის ოდენობით.

გ. ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში (2014 წლის 1 იანვრიდან) სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის  ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) ობიექტზე მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის კონტრაქტი, რომელიც  ანალოგიური ხასიათისაა და სამუშაოები ძირითადად დასრულებულია, ღირებულებით არანაკლებ 1,200,000 ლარის ოდენობით.

დ. მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად საქმიანობაში:
 მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება  რომელიმე ერთ წელს როგორც მითითებულია ზემოთ გ. პუნქტში.

ე. სამშენებლო სამუშაოების მინიმალური წლიური სიმძლავრე 1,500,000  ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით (იხ.  ნაწილი II, თავი III – სატენდერო დოკუმენტაციის „შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი“). 

5.  სატენდერო დოკუმენტაციის 11 (ვ) და 17 მუხლების თანახმად ტენდერში მონაწილე იღებს ვალდებულებას თავისი კვალიფიკაციის დასადასტურებლად  წარმოადგინოს IV თავში (სატენდერო ფორმები) მოთხოვნილი შესაბამისი ინფორმაცია და აღნიშნულ ფორმებში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
6. სატენდერო დოკუმენტების სრული პაკეტის ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმატით ჩამოტვირთვა შესაძლებელია უფასოდ. 

7.  სატენდერო წინადადებები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულად, ნაწილი II, თავი II, 25.1 პარაგრაფის შესაბამისად. დაგვიანებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები არ დაიშვება. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა მითითებულია შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. სახელმწიფო შესყიდვებით გათვალისწინებული პროცედურები არ ვრცელდება აღნიშნულ შესყიდვაზე. 

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენა და ტენდერის გახსნა მოხდება ელექტრონულად საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემის გამოყენებით, რომელშიც გარკვეული ცლილებები იქნა შეტანილი. საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემაში შეტანილი ძირითადი ცლილებებია:
ელექტრონული სარეზერვო აუქციონის 3 რაუნდი აღარ გამოიყენება. რაუნდები აღნიშნული შესყიდვისთვის არ გამოიყენება. 
კონტრაქტის სავარაუდო ღირებულება ცხადდება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში, რაც ტენდერის მონაწილეებს აძლევს შესაძლებლობას თავად წარმოადგინონ სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და, აგრეთვე, გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ შემოთავაზებული სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრაზე. 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ სამუშაოების შესყიდვა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების შესაბამისად, როგორც ეს განსაზღვრულია IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოთი - „საქონლის, სამუშაოების და არა-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვები IFAD-ის სესხების და გრანტების ფარგლებში IFAD-ის მსესხებლების მიერ, სექტემბერი 2010“ (Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IFAD Loans & Grants by IFAD Borrowers, IFAD’s Procurement Guidelines approved by Executive Board in September 2010)
გთხოვთ, ინფორმაციის დასაზუსტებლად შეკითხვები ატვირთოთ ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში. ყველა შეკითხვის პასუხი ასევე აიტვირთება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში.
8. ყველა სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის დეკლარაცია ძალაში უნდა იყოს სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადას დამატებული 28 დღე პერიოდის განმავლობაში (ანუ 90 დღე +28 დღე=118 დღე). ერთობლივი საწარმოს მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში ტენდერის მონაწილე ყურადღებით უნდა გაეცნოს ნაწილი I, "ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის" 19.8 პუნქტს, რადგან ხსენებულ პუნქტთან შეუსაბამობა შესაძლოა სატენდერო წინადადების უარყოფის საფუძველი გახდეს.

9. დამკვეთის მისამართი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)
მისამართი: მარშალ გელოვანის № 6, თბილისი, საქართველო
ბატონი ნოდარი კერესელიძე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე