ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „ნაგუთი 2014“-ის მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ახალი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნაგუთი 2014“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ჭიათურა, საჩხერის გზატკეცილი #6

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვისდრო და ადგილი:

2018წლის 5 ნოემბერი15:00 საათი, ქალაქ ჭიათურის მერიის ადმინისტრაციული შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს,შპს „ნაგუთი 2014“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ახალი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. ჭიათურის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 21 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

 

იხილეთ საჯაროგანხილვისწესი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება


გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში


ტექნიკური რეზიუმე


არატექნიკური რეზიუმე


ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი

Shape

გაზიარება