ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ ქუთაისში „ქ. ქუთაისის მერიის“ მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ქ. ქუთაისის მერია
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტოქარხნის N49-ს მიმდებარე ტერიტორია
დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2019 წლის  20 სექტემბერი, 13:30 საათი, ქალაქ ქუთაისის მერია

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 ოქტომბრამდე ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gov.ge

იხ. საჯარო განხილვის წესი 

გაზიარება