ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯავახავტოგზას“ ასფალტის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -  ასფალტის წარმოება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯავახავტოგზა’’;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხოსპიო;

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
2019 წლის 28 ოქტომბერი 15:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა;


საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

2019 წლის პირველ ოქტომბერს,  შპს ,,ჯავახავტოგზამ’’ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხოსპიოში ასფალტის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 29 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge 
ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გაზიარება