ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

სახელმძღვანელო უვნებელი და ხარისხიანი თაფლის წარმოებისთვის

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერით, საქართველო - ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადავიდა; გაჩნდა ქართული საექსპორტო პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისა და დამკვიდრების ახალი შესაძლებლობები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე უკვე დაშვებულია, ქართული თაფლია. ევროკავშირმა საქართველო მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში შეიყვანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოდან თაფლის ექსპორტი შესაძლებელი გახდა.

მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის აქტიურად მიმდინარეობს ქართული მარეგუ- ლირებელი სისტემის ევროკავშირის მარეგულირებელ სისტემასთან დაახლოება, კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება კანონმდებლობის იმპლემენტაცია და კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადების საკითხი. შესაბამისად, დაწყებულია ფერმერების,  ბიზნეს ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლების პროცესი.  აღნიშნულ სეგმენტს ახალი კანონმდებლობა  გარკვეულ ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს აკისრებს. 

უვნებელი და ხარისხიანი თაფლის წარმოება რთული და კომპლექსური საკითხია, რომელიც „მინდვრიდან მაგიდამდე“ წარმოების სრულ ჯაჭვში ყველა მონაწილესათვის თანამედროვე, ინტეგრირებული მართვის პრინციპების სათანადო ცოდნას მოითხოვს. 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიესალმება და მხარს უჭერს წინამდებარე სახელმძღვანელოს გამოცემას, რომელშიც  მოცემულია სწორედ ის  აუცილებელი საკანონმდებლო მოთხოვნები, მითითებები და რეკომენდაციები,   რომლებიც მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ყველა დაინტერესებულ ფერმერსა და ბიზნეს ოპერატორს  უვნებელი და ხარისხიანი  თაფლის  წარმოებაში.