ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ზესტაფონის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, თბილისი-მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი-მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს „საქართველოს რკინიგზა“, ქ. თბილისი თამარ მეფის გამზირი №15.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:
2020 წლის 8 იანვარი, 12:00 საათი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2020 წლის 8 იანვარი, 15:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძირულას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 21 ნოემბერს  სს „საქართველოს რკინიგზამ“  სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ხარაგაულისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, თბილისი-მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

  
გაზიარება