ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში სს ,,ონის კასკადის’’ მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონზე  ონის ჰესების კასკადის   მშენებლობა და ექსპლუატაცია.
დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ონის მუნიციპალიტეტი.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ონის  კასკადი’’

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

დაინტერესებულ საზოგადოებას ეცნობა, რომ სს „ონი კასკადმა” 2017 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროში საჯარო განხილვის მიზნით წარმოადგინა „მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის (ონი 1 ჰესი 122.4 მგვტ; ონი 2 ჰესი 83.8 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/53).

2019 წლის 15 თებერვალს (წერილი N04/238, https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/11399) სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, სამინისტროში წარმოადგინა სს „ონი კასკადის“ „მდინარე რიონზე, 206.1 მგვტ სიმძლავრის „ონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი თანდართული დოკუმენტაციით. პროექტის სირთულის გათვალისწინებით და საჯარო განხილვის დროს სამინისტროს მიერ კომპანიისათვის წარდგენილი შენიშვნებიდან გამომდინარე, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26–ე მუხლის მე–4 პუნქტის შესაბამისად და ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოხდა ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით დადგენილი ვადის გაზრდა 2019 წლის 25 აპრილამდე (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/11416). 

2019 წლის 17 ივნისს (N 6081/01), სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ეცნობა, რომ სამინისტროში მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გამოიკვეთა რიგი საკითხები, რომლებიც საჭიროებდნენ კომპანიის მხრიდან დაზუსტებას და დამატებითი ინფორმაციის სამინისტროში წარმოდგენას. შესაბამისად, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 79-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოხდა ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით დადგენილი ვადის გაზრდა 2019 წლის 20 სექტემბრამდე (ბრძანება N101-04).

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 სექტემბერის №1932 განკარგულებით, მშენებლობის ნებართვის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 18 დეკემბრამდე (განკარგულება N1932).