ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „ახალი თბილისის“ 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის (№27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანა), მოწყობა და ექსპლუტაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის (№27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანა), მოწყობისა და ექსპლუტაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ახალი თბილისის“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge