ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „ეიჩ ბი ფართსის“ მიერ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვისა და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება : 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  ,,ეიჩ ბი ფართს’’;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N42

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge