ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ - 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“  მიერ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა ქ. ბათუმში სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ - 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმეტნაცია  (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29281).

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ N 12982/01 წერილის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.