ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 15 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-2“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს  ,,უსასრულო ენერგია’’;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი;

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

• 2020 წლის 11 თებერვალი, 15:00 საათი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალოვანის საჯარო სკოლის შენობა;

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალოვანის საჯარო სკოლის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია იხილეთ ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17268

 

   
გაზიარება