ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ტექნიკური შეცდომის შესახებ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვლადიმიროვკას მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების პროექტი

2019 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოდგენილ იქნა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვლადიმიროვკას მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების  პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 25 დეკემბერს (იხ. განცხადების ლინკი). 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვლადიმიროვკას მიმდებარე ტერიტორია;

გაცნობებთ, რომ  სამინისტროს მიერ განცხადების შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსების უზრუნველყოფის პროცესში დაშვებული იქნა ტექნიკური ხასიათის შეცდომა. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიზნით,  გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადის შესახებ:

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge