ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

შპს ,,კარგო პარსელის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ბათუმში, ქიმიური პროდუქტის (კარბამიდი) საცავის (მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17224).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, 2020 წლის 8 იანვრის N 189/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრო სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს წერილში აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით გადამუშავებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ.