ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-შპს „ბაგო“-ს გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბაგო“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მინიციპალიტეტის და ქ. რუსთავის ტერიტორიები;

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 26 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ბაგოს“. 

 

გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ბაგო“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.