ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - შპს „ჭიორა ჰესის“ ონის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ჩვეშურაზე 15,85 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჭიორა ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე.

მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15,85 მგვტ სიმძლავრის (ჭიორა ჰესი) ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. სამინისტროს მიერ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, 2018 წლის 25 ოქტომბერს სოფელ ღებში დაინიშნა საჯარო განხილვა.  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2018 წლის 24 ოქტომბერს შპს „ჭიორა ჰესმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელების თაობაზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეჩერდეს ადმინისტრაციული წარმოება.

 

 

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape