ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება:  ნავთობპროდუქტების საცავის (16 600 მ3 მოცულობის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, აეროპორტის ტერიტორია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

2020 წელი, 12 თებერვალი, 12:00 საათი,  სამგორის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

2020 წლის 17 იანვარს, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2020 წლის 13 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge

 

იხ. საჯარო განხილვის წესი

 

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება