ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“  მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში 2019 წლის 11 ივნისს წარმოდგენილი იქნა „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც 2019 წლის 14 ივნისს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/13704 ).

 

ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2019 წლის 7 აგვისტოს N 7780/01 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ შეაჩერა პროექტის განხილვა.

 

სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 2020 წლის 24 იანვარს წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია პროექტთან დაკავშირებით.

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დამატებით წარმოდგენილ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge