ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერხვისმინდორში მდ. არეშის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერხვისმინდორში მდ. არეშის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განცხადება, აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16978 )

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (იხ. წერილი N 664/01).