ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ლოტი I-ის (სამხრეთ პორტალი) და ლოტი II-ის (ჩრდილოეთ პორტალი) პროექტები

2020 წლის 31 იანვარს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ლოტი I-ის (სამხრეთ პორტალი) და ლოტი II-ის (ჩრდილოეთ პორტალი) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები. აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშები განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19359 ; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19362  ).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 1898/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.