ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

განცხადება ონის მუნიციპალიტეტში შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის განახლებული საჯარო განხილვის შესახებ

მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნული განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” დადგენილ ვადებში. (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/149)

2018 წლის 24 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელების თაობაზე, რასაც შესაძლოა გამოეწვია გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების  დროებით შეჩერება და საჯარო განხიკვის დროებით გადადება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების და საჯარო განხილვის დროებით გადადების შესახებ,    ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე 25 ოქტომბერს. (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/190).

მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, შპს “ჭიორა ჰესმა” სამინისტროს მიმართა წერილით ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, კომპანიის განმარტებით   ჰიდროელოგიური კვლევის შედეგებმა პროექტის ცვლილება არ გამოიწვია. წარმოდგენილ განაცხადს თან ერთვის ჰიდროლოგიური ჯვლევის ანგარიში.. აღნიშნული წერილის საფუძველზე, სამინისტრომ განაგრძო ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და ჩაინიშნა საჯარო განხილვა განახლებული თარიღით.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჭიორა ჰესი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღების და სოფელი ჭიორას მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:


  • 2018 წლის 8 ნოემბერი 12:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღების საჯარო სკოლის შენობა.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო


გაზიარება