ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ- ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა N5-ში შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 28 ნოემბერს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა N5-ში შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17161). აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. წერილი).

გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის თანახმად,  გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით შპს „ფოთი ფაუნდრიმ“ დამატებით წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. 
დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აპრილამე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge