ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს "რუსთავის ფოლადის" ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენების განთავსება, ნარჩენების აღდგენა, სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა; სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაცია; სახიფათო ნარჩენების განთავსება და სახიფათო ნარჩენების ქიმიური დამუშავება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რუსთავის ფოლადი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, წიდასაყარი, მიმდებარე ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

ზემოაღნიშნულ პროექტზე განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24523