ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სგშ სკრინინგისა და სკოპინგის განცხადებები - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროექტებზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის პროცედურების შეწყვეტისა და „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის“ განახლებულ პროექტზე სკოპინგის პროცედურის დაწყების თაობაზე

გაცნობებთ, რომ სამინისტროში მიმდინარეობდა წარმოება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ შემდეგ სტრატეგიულ დოკუმენტებზე:

 

  • ქ. ზუგდიდის გენერალური გეგმის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით (იხ.ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19360);
  • დაბა სურამის გენერალური გეგმის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20411);
  • ქ. ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19358);
  • დაბა სურამის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20410).

2020 წლის 25 მარტს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ №01/1324 წერილით მომართა სამინისტროს. წერილში აღნიშნულია, რომ ქ. ზუგდიდისა და დაბა სურამის ცენტრალური ნაწილების განაშენიანების გეგმების დამტკიცებისთვის, არ არის საჭირო პირველი ეტაპის (კონცეფციის დამტკიცება) გავლა და მტკიცდება მხოლოდ განაშენიანების გეგმის პროექტები, ამასთან, ვინაიდან იერარქიის მიხედვით განაშენიანების გეგმა წარმოადგენს გენგეგმის ქვემდგომ დასამუშავებელ უფრო დეტალურ დოკუმენტს და ამ უკანასკნელით ხდება ტერიტორიის შიდა განვითარება არსებული რეზერვების ათვისებით, ითხოვა  „ქალაქ ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის“ პროექტსა და „დაბა სურამის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის“ პროექტზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის გადაწყვეტილებების გაცემის მიზნით მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოებების შეწყვეტა.

შესაბამისად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წყვეტს ქალაქ ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმისა (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19358) და დაბა სურამის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20410) სკრინინგის განცხადებებზე დაწყებულ ადმინისტრაციული წარმოებებს სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით.

ამასთან, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  2020 წლის 27 თებერვლის №01/895 წერილით წარმოდგენილი განახლებული სკოპინგის განცხადების საფუძველზე, სამინისტრო თავიდან იწყებს „ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის“ პროექტზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების  სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას.

წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020 წლის 16 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

 

სტრატეგიული დოკუმენტი – საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ადმინისტრაციული ორგანოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლითაც ცალკეული სექტორებისთვის დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ III თავის შესაბამისად და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები;

 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (სგშ) – „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას;

 

სკოპინგი – პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.