ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

2020 წლის 27 მარტს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" მიერ წარმოდგენილ იქნა ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი) გზშ-ის ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25549 ).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, N 3877/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

 

განახლებული განცხადება იხ. ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25702