ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის წარმოების, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 13 თებერვალს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის წარმოების, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - hhttps://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20393). 2020 წლის 30 მარტს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განმეორებით განთავსდა ზემოაღნიშნული განცხადება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24536) სადაც აღნიშნულია, რომ ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდება საჯარო განხილვის ჩატარების გარეშე.

 

გაცნობებეთ, რომ 2020 წლის 29 აპრილს „შპს კომპანია ბლექ სი გრუპმა“ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტროში დამატებით წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. 
ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებითი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 მაისამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge